top of page
Search
  • Writer's pictureAquaHD

כתבה: שיטה חדשנית למחזור מים בבתי אריזה, מגזין אגרונט

Updated: Jul 14, 2020

בתי אריזה הנם צרכנים גדולים של מים. מים משמשים בבתי האריזה לניקוי, הובלה וקירור של התוצרת החקלאית. מחזור של מים אלו מוביל להורדה משמעותית בהוצאות המים והביוב של בית האריזה.




בתהליך שטיפת התוצרת החקלאית, כמות גדולה יחסית של חלקיקים מועברת למים. כתוצאה מכך, המים בסוף תהליך הניקיון והמיון בבתי האריזה הנם עשירים בחלקיקים. לצורך טיפול במים אלו לפני מחזור או לפני שחרור למערכות הביוב, יש להרחיק את החלקיקים מהמים.


המפריד ההידרודינמי שפותח ע״י חברת AquaHD נותן מענה לאתגרים של תהליכי הפרדת מוצקים סטנדרטיים. עקרון הפעולה של המפריד ההידרודינאמי מבוסס על יצירת כוחות צנטריפוגליים בלחץ נמוך ע״י הזרמת המים בתעלה מעגלית. התנועה המעגלית של המים יוצרת כוחות של 6-8G תוך שמירה על זרימה למינארית.






48 views0 comments

Comentarios


bottom of page