Search
  • AquaHD

כתבה: שיטה חדשנית להרחקת חלקיקים ממים, מגזין מים והשקיה

Updated: Jul 13, 2020

מתקני הרחקת חלקיקים המתבססים על כוחות צנטריפוגליים במהירות גבוהה, קיימים בשוק כבר שנים ארוכות. המפריד ההידרודינמי שפותח לאחרונה ומבוסס על יצירת כוחות צנטריפוגליים בלחץ נמוך, הוא קומפקטי וקטן משמעותית ממתקני השיקוע, אבל יעיל כדי להפריד חלקיקים בעלי משקל סגולי דומה למים.


Read more


18 views0 comments

© 2019 Aqua HD

    Separation and Filtration Systems

    by Beach Websites